Omix | Aydınlatma Metni
OMIX Türkiye
Omix

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

İşbu bilgilendirme https://www.omix.com.tr internet sitesi kullanıcılarının üye kayıt formunu doldurmak suretiyle sitemiz üzerinden bizlere ilettiği kişisel verilerinin aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda otomatik yollarla kaydedilmesi, işlenmesi, aktarılması hakkında veri sorumlusu sıfatıyla Omix Mobil Teknoloji A.Ş (“OMIX”) tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “KVKK” 10.maddesinde düzenlenen veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü hükümleri kapsamında aydınlatmasından ibarettir.

  1. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi, Amacı ve Hukuki Sebebi

1.1. Sitemize üye olmanız halinde; Kimlik (Ad, Soyad), İletişim (E-posta adresi, Telefon numarası) İşlem Güvenliği (Trafik bilgisi) şeklindeki kişisel verileriniz; üyelik hesabınızın oluşturulması ve üyelik iş ile işlemlerinin yapılabilmesi, sizlerle aracılığıyla iletişime geçilebilmesi, üyelik sözleşmesinin kurulması ve ifası amaçlarıyla; KVKK 5/2 maddesine kapsamında sözleşmenin taraflarına ilişkin kişisel verilerin işlenmesi, veri sorumlusunun meşru menfaati, bir hakkın tesisi hukuki sebeplerine dayalı olarak aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir.

1.2. Sitemizden ürün satın almanız halinde; Ad, Soyad, İletişim (Telefon numarası, Adres, E-posta adresi), Müşteri işlem (fatura bilgileri, sipariş bilgisi, alışveriş bilgisi, ödeme yöntemi olarak kredi kartını seçmeniz halinde kart sahibinin adı ve soyadı, kart numarası, kartın son kullanma tarihi ve CCV kodu; Havale/EFT yöntemini seçmeniz halinde sipariş numaranız) şeklindeki kişisel verileriniz; satış sözleşmesinin kurulması, fatura düzenlenmesi için gerekli gerekli olması sebebiyle KVKK 5/2 uyarınca kanunlarda öngörülmesi (Vergi Usul Kanunu), veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, bir hakkın tesisi, sözleşmenin ifası hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

1.3. Reklam Kampanya ve Promosyonlarımızdan haberdar olmak ve yararlanmak istemeniz halinde; Kimlik (Ad soyad) İletişim (Telefon numarası, E-posta adresi), müşteri işlem (alışveriş geçmişi) şeklindeki kişisel verileriniz; bilgilendirme, mal ve hizmet tanıtımı, hizmet kalitemizi arttırmak, sizlere özel hizmetler sunabilmek, reklam, kampanya promosyonlarımıza ilişkin olarak, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında ticari elektronik ileti gönderebilmek için İYS, Topluluk Şirketlerimiz, veri sorumlusu adına veri işleyen, ölçümleme, hedefleme, profilleme desteği veren yurt içi ve yurt dışı kişi ve kuruluşlarla, reklam ve tanıtım ajanslarıyla, CRM, sms ve e posta gönderimi için kullanılan yazılım şirketleri ile açık rızanıza istinaden amaçla sınırlı olarak paylaşılmaktadır.

1.4. Sitemize üye olduktan sonra profilinizde değişiklik yapmanız halinde ; Kimlik ( Kurumsal Faturayı seçmeniz halinde TC Kimlik numarası ), İletişim (Posta kodu, il, ilçe ve açık adres bilgisi), Kurumsal fatura seçmeniz halinde Firma adı, Vergi dairesi ve Vergi numarası

  1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması, Amacı Ve Hukuki Sebebi

2.1. Kişisel Verileriniz; Gerektiğinde ilgili mevzuattan doğan bilgi ve belge paylaşımına ilişkin yükümlülüklerimizi ve ayrıca diğer hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek ile haklarımızı kullanablimek amacıyla KVKK 5/2 uyarınca Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak ‘’ Yetkili Kamu Kurum Ve Kuruluşları ‘’ ile paylaşılabilecektir. Örneğin; Vergi dairesi, Mahkemeler, İleti Yönetim Sistemi (iYS), Tüketici Hakem Heyetleri

2.2. Kişisel Verileriniz; gerekli dış hizmetlerin alınmasına yönelik yaptığımız sözleşmelerin ifası için ve ancak bu amaçla sınırlı olarak veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak iş ilişkisi içinde olduğumuz, hizmet aldığımız ‘’Tedarikçilerimiz’’ ile paylaşılmaktadır.Örneğin; Kişisel verileriniz, bir hukuki uyuşmazlık halinde hizmet aldığımız ‘’Avukatlar’’ ile, mali yükümlülükler nedeniyle hizmet aldığımız ‘’Mali Müşavirler’’ ile, satın alma işlemi gerçekleştirmeniz halinde satın aldığınız ürünün tarafınıza gönderiminin gerçekleştirilebilmesi için ‘’Kargo Şirketi’’ ile, denetim durumlarında ‘’Denetçiler’’, merkezi olarak temin edilen bazı hizmetlerin ifası nedeniyle, ilgili hizmetin temin edildiği ‘’Topluluk Şirketlerimiz’’, internet sitemiz üzerinden yapılan satışlarda satış işlemini gerçekleştiren ‘’İş Ortağımız’, sitemizin ödeme alt yapısını sağlayan Elektronik Ödeme Kuruluşu’ ile işlemin gerçekleşmesi için gerekli amaç ile sınırlı olarak paylaşılmaktadır.

  1. Haklarınız:

OMIX tarafından verilerinizin işlendiği ve OMIX’in verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz bakımından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca aşağıda bulunan haklara sahipsiniz:

“Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme; işlenme amaçlarını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme; eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya OMIX’in söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; OMIXt’ten, yine OMIX tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme; Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve; kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme.”

  1. Yükümlülükleriniz

Üçüncü bir kişinin kişisel verisini Ödeme Sayfası aracılığı ile verdiğiniz takdirde, söz konusu kişinin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatıldığını, bilgilerinin OMIX’e aktarılmasına rıza vermiş olduğunu ve bu konuda sizi yetkilendirmiş olduğunu kabul etmiş sayılırsınız.

  1. Veri sorumlusuna Başvuru:

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

  1. Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi

Veri Sorumlusu Unvan: Omix Mobil Teknoloji A.Ş

Mersis no :0642089614100001

E-posta adresi : info@omix.com.tr

Kayıtlı Elektronik Posta Adresi: omixmobil@hs03.kep.tr

Fiziki Posta adresi : Maslak Mah., Aos 55. Sok., 42 Maslak A Blok Sitesi No:2-25 Sarıyer /İSTANBUL